شرکت استان آذربایجان شرقی

پروژه های پایان یافته

 
ردیف عنوان پروژه نام شهر
1 برداشت و جمع آوری اطلاعات  آذرشهر
2 برداشت و جمع آوری اطلاعات بستان آباد
3 برداشت و جمع آوری اطلاعات بناب
4 برداشت و جمع آوری اطلاعات تبریز
5 برداشت و جمع آوری اطلاعات تیمورلو
6 برداشت و جمع آوری اطلاعات تیکمه داش
7 برداشت و جمع آوری اطلاعات جوان قلعه
8 برداشت و جمع آوری اطلاعات خسروشهر
9 برداشت و جمع آوری اطلاعات سیه رود
10 برداشت و جمع آوری اطلاعات عجبشیر
11 برداشت و جمع آوری اطلاعات گوگان
12 برداشت و جمع آوری اطلاعات لیلان
13 برداشت و جمع آوری اطلاعات مبارک شهر
14 برداشت و جمع آوری اطلاعات مراغه
15 برداشت و جمع آوری اطلاعات مرند
16 برداشت و جمع آوری اطلاعات ملکان
17 برداشت و جمع آوری اطلاعات ممقان
18 برداشت و جمع آوری اطلاعات میانه
19 برداشت و جمع آوری اطلاعات نظرکهریز
20 برداشت و جمع آوری اطلاعات هشترود
21 برداشت و جمع آوری اطلاعات یامچی
22 محاسبه و تهیه مدل های هیدرولیکی مراغه(دردست اقدام)-آذرشهر-تیکمه داش-جلفا-بخشایش-گوگان-باسمنج