سامانه اطلاعات مکانی

آموزش

دستورالعمل ها

اپلیکشن موبایل

اخبار و اطلاعیه ها

اداره آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
تیتر اخبار موجود در سازمان

اخبار اداره آب و فاضلاب در ارتباط با آخرین وضعیتهای موجود در استان و کم آبی های اخیر ایجاد شده
سه شنبه 1401/10/13

اداره آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
تیتر اخبار موجود در سازمان

اخبار اداره آب و فاضلاب در ارتباط با آخرین وضعیتهای موجود در استان و کم آبی های اخیر ایجاد شده
سه شنبه 1401/10/13

اداره آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
تیتر اخبار موجود در سازمان

اخبار اداره آب و فاضلاب در ارتباط با آخرین وضعیتهای موجود در استان و کم آبی های اخیر ایجاد شده
سه شنبه 1401/10/13

اداره آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
تیتر اخبار موجود در سازمان

اخبار اداره آب و فاضلاب در ارتباط با آخرین وضعیتهای موجود در استان و کم آبی های اخیر ایجاد شده
سه شنبه 1401/10/13

اداره آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
تیتر اخبار موجود در سازمان

اخبار اداره آب و فاضلاب در ارتباط با آخرین وضعیتهای موجود در استان و کم آبی های اخیر ایجاد شده
سه شنبه 1401/10/13
  شهر
  استان آذربایجان شرقی آب فاضلاب
  جمعيت تحت پوشش 3761015 2047410
  درصد جمعيت تحت پوشش  93.77% 51.04%
  تعداد کل مشترکین 1722876 903519
  تعداد کل شهرهای تحت پوشش 65 13
  تعداد کل روستاهای تحت پوشش 1554 3

  تیتر اخبار موجود در سازمان

  تیتر اخبار موجود در سازمان

  تیتر اخبار موجود در سازمان

  تیتر اخبار موجود در سازمان

  تیتر اخبار موجود در سازمان