شرکت استان آذربایجان شرقی

شرح وظایف گروه

 • تدوين برنامه‌هاي ميان مدت و كوتاه مدت توسعه و كاربرد سيستم اطلاعات مکانی(GIS)
 • بررسي نيازهاي آموزشي در زمينه فعاليتهاي GIS و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي آموزشي جهت ارتقاء سطح دانش پرسنل ستاد و سازمانهاي تابعه
 • ايجاد هماهنگي داخلی ویا فراسازمانی  براي تكميل و  بهنگام‌سازي سامانه اطلاعات مکانی ( GIS)
 • پیش بینی برآورد بودجه مورد نياز و نظارت برتحقق بودجه ساليانه
 • حضورموثر در جلسات كار گروه GIS
 • نظارت برطرح های مرتبط باسامانه اطلاعات مکانی درسطح شرکت
 • بررسی نهایی صورت وضعیت پیمانکاران طرحها وپروژه های سیستم اطلاعات مکانی
 • تولید، جمع آوری، ویرایش، ذخیره سازی، بهنگام سازی، تجزیه و تحلیل و مدلسازی نقشه های اطلاعات مکانی
 • کنترل ونظارت برتولید، جمع آوری، ویرایش، ذخیره سازی و بهنگام سازی اطلاعات مکانی
 • پاسخگویی به سوالات مکانی، آماری و موضوعی واحدهای تخصصی شرکت
 • مستندسازی و بروزرسانی مستندات از اقدامات انجام یافته یا درحال انجام کارگروهGIS
 • پیگیری صورتجلسات وانجام وظایف محوله در کارگروه GIS
 • اعمال سطح دسترسی کاربران GIS  به سامانه GIS شرکت