شرکت استان آذربایجان شرقی

سامانه اطلاعات مکانی

سامانه اطلاعات مکانی ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ی‍ک‌ ف‍ن‍اوری‌ پ‍وی‍ا و ک‍م ‌ن‍ظی‍ر ب‍ا دارا ب‍ودن‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ج‍م‍ع‌آوری‌، ذخ‍ی‍ره‌،  ن‍م‍ای‍ش‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‌، ی‍ک‍ی‌ از اب‍زاره‍ای‌ م‍ه‍م‌ و م‍وث‍ر در رون‍د ت‍ص‍م‍ی‍م‌‌گ‍ی‍ری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍م‍ار م‍ی‌‌رود. این سامانه با استفاده از منابع مختلف مانند تصاویر هوایی، نقشه برداری زمینی، تصاویر ماهواره ای و ...  داده ها را جمع آوری کرده و با اتصال  اطلاعات مکانی به اطلاعات توصیفی و آماری، امکان انواع پرسش و تحلیل های مکانی و توصیفی بسیار سخت و زمان‌گیر را برای کاربران تسهیل می‌کند. همچنین امکان ارائه و به تصویر کشیدن اطلاعات مکانی و موضوعی در قالب نقشه، جدول و نمودار، ویرایش و بهنگام نمودن داده ها و نیز امکان استفاده از داده های موجود در جهت اهداف مختلف و براساس نیازهای گوناگون کاربران را فراهم می کند. بدین‌ترتیب سامانه اطلاعات مکانی تصمیم‌گیری درخصوص بسیاری از موارد مانند امور تعیین موقعیت برای احداث انواع مشاغل و توزیع منابع، گزارش قطع آب در شبکه، یافتن عارضه های مورد نظر، یافتن الگوهای مکانی موجود، یافتن تغییرات رخ داده در یک بازه زمانی مشخص، درک تاثیرات مکانی یک پدیده و ... را تسهیل می‌کند.